UA
EN
Ця Політика конфіденційності (далі - "Політика") визначає засади збору, використання та розкриття особистої інформації, яку ми отримуємо від користувачів цього веб-сайту https://truman.ua/ (далі - "сайт"). Ми дотримуємось законів України з питань захисту персональних даних та Регламенту Європейського Союзу 2016/679 (GDPR).
Збір та використання інформації
Ми збираємо та використовуємо особисту інформацію користувачів сайту згідно з чинним законодавством та з наступних цілей:
-Виконання договору: Ми можемо обробляти особисту інформацію користувачів для надання запитаних послуг та виконання угод, укладених з ними.
-Згода: Якщо користувач надає свою згоду, ми можемо використовувати інформацію для розсилки інформаційних бюлетенів, маркетингових матеріалів та інших акційних пропозицій.
-Законні обов'язки: Ми можемо обробляти особисту інформацію для виконання законних обов'язків, таких як зберігання фінансової звітності та відповідність податковому законодавству.
-Захист прав та інтересів: Ми можемо обробляти інформацію для захисту наших прав та інтересів та вирішення спорів.
Розкриття інформації
Ми можемо розкривати особисту інформацію користувачів наступним чином:
-Третім особам: Ми можемо передавати інформацію третім особам лише в обсязі, необхідному для надання послуг, які користувачі запитали, та за умови дотримання нашими стандартами конфіденційності.
-Законні вимоги: Ми можемо розкривати інформацію, якщо це вимагається законом або на запит органів правопорядку.
-Захист прав та майна: Ми можемо розкривати інформацію для захисту наших прав, майна та безпеки, а також для запобігання шахрайству чи іншим правопорушенням.
Захист інформації
Ми вживаємо необхідних заходів для захисту особистої інформації користувачів від несанкціонованого доступу, втрати, руйнування чи розголошення. Ми використовуємо технічні, організаційні та адміністративні заходи безпеки.
Кукі-файли та аналітика
Ми використовуємо кукі-файли та інші технології для збору інформації про використання сайту користувачами. Ця інформація допомагає нам поліпшувати функціональність сайту та аналізувати взаємодію з користувачами.
Права користувачів
Користувачі мають право:
-Запитати доступ до своєї особистої інформації.
-Запитати виправлення або видалення своєї особистої інформації.
-Відкликати згоду на обробку особистої інформації.
-Запитати обмеження обробки особистої інформації.
-Перенести особисту інформацію до іншого контролера даних.
-Висловити скаргу до відповідних органів з питань захисту даних.
Зміни в політиці конфіденційності
Ця Політика може оновлюватися час від часу. Будь ласка, періодично перевіряйте її для ознайомлення з останніми змінами.
Зв'язок
Якщо у вас є будь-які питання щодо цієї Політики конфіденційності або обробки особистої інформації, звертайтеся до нас за адресою -https://truman.ua/index.php/en/contact_us

Ця Політика конфіденційності була останньою оновлена 7.05.2024.
This Privacy Policy (hereinafter referred to as the "Policy") defines the principles of collecting, using, and disclosing personal information that we receive from users of this website https://truman.ua/ (hereinafter referred to as the "website"). We adhere to the laws of Ukraine on the protection of personal data and Regulation (EU) 2016/679 of the European Union (GDPR).
Collection and Use of Information
We collect and use personal information of website users in accordance with applicable laws and for the following purposes:
-Contractual Performance: We may process users' personal information to provide requested services and fulfil agreements entered into with them.
-Consent: If a user provides consent, we may use the information for sending newsletters, marketing materials, and other promotional offers.
-Legal Obligations: We may process personal information to comply with legal obligations such as retaining financial records and tax compliance.
-Protection of Rights and Interests: We may process information to protect our rights and interests and to resolve disputes.
Disclosure of Information
We may disclose users' personal information in the following ways:
-Third Parties: We may share information with third parties only to the extent necessary to provide requested services and in compliance with our confidentiality standards.
-Legal Requirements: We may disclose information if required by law or at the request of law enforcement authorities.
-Protection of Rights and Property: We may disclose information to protect our rights, property, and security, as well as to prevent fraud or other unlawful activities.
Information Security
We take necessary measures to protect users' personal information from unauthorised access, loss, destruction, or disclosure. We employ technical, organisational, and administrative security measures.
Cookies and Analytics
We use cookies and other technologies to collect information about how users interact with the website. This information helps us improve website functionality and analyse user interactions.
Users' Rights
Users have the right to:
-Request access to their personal information.
-Request correction or deletion of their personal information.
-Withdraw consent for the processing of personal information.
-Request restrictions on the processing of personal information.
-Transfer personal information to another data controller.
-Lodge a complaint with the relevant data protection authorities.
Changes to the Privacy Policy
This Policy may be updated from time to time. Please periodically review it to stay informed about the latest changes.
Contact
If you have any questions regarding this Privacy Policy or the processing of personal information, please contact us at **https://truman.ua/index.php/en/contact_us**.

This Privacy Policy was last updated on May 7, 2024 где Date of last update.